fbpx

Regulamin

Poniżej znajdziesz również Regulamin w języku polskim.

Algemene Voorwaarden CV-KI.ONLINE

J. Juras h.o.d.n. CV-KI.ONLINE (hierna: CV-KI.ONLINE) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75271419 en is gevestigd aan Korte Spruit 10 (2291LE) te Wateringen.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door CV-KI.ONLINE waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Klant: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met CV-KI.ONLINE.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van CV-KI.ONLINE.

7. Digitale Dienst c.q. Product: De Producten c.q. Diensten die door CV-KI.ONLINE worden aangeboden zijn digitale cv’s. Klant kan tegen betaling cv’s generen, bewerken, exporteren en downloaden.

8. CV-KI.ONLINE: De aanbieder van Producten c.q. Diensten aan Klant, hierna: CV-KI.ONLINE.

9.. Website: De Website die CV-KI.ONLINE gebruikt is: https://cv-ki.online/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van CV-KI.ONLINE en iedere Overeenkomst tussen CV-KI.ONLINE en een Klant en op elk Product dat door CV-KI.ONLINE wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal CV-KI.ONLINE aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van CV-KI.ONLINE zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met CV-KI.ONLINE is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door CV-KI.ONLINE gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door CV-KI.ONLINE gedane Aanbod is vrijblijvend. CV-KI.ONLINE is slechts aan het Aanbod gebonden doordat Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft CV-KI.ONLINE het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor CV-KI.ONLINE gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen CV-KI.ONLINE niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). CV-KI.ONLINE kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van CV-KI.ONLINE zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CV-KI.ONLINE niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van CV-KI.ONLINE heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door CV-KI.ONLINE gedaan worden via de Website.

3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met CV-KI.ONLINE, zal CV-KI.ONLINE de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is CV-KI.ONLINE daaraan niet gebonden.

5. CV-KI.ONLINE is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Voor Klant zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van een digitale curriculum vitae, indien Klant zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. CV-KI.ONLINE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CV-KI.ONLINE het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CV-KI.ONLINE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CV-KI.ONLINE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CV-KI.ONLINE zijn verstrekt, heeft CV-KI.ONLINE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is CV-KI.ONLINE niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor CV-KI.ONLINE, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. CV-KI.ONLINE kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. CV-KI.ONLINE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat CV-KI.ONLINE is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CV-KI.ONLINE bekend was.

7. Klant vrijwaart CV-KI.ONLINE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

8. CV-KI.ONLINE is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen door derden naar aanleiding van het gebruik van de Dienst door Klant. CV-KI.ONLINE biedt dan ook geen garantie op succes.

 

9. Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Website en/of de Dienst verrichten. Klant vrijwaart CV-KI.ONLINE van enige aanspraak die door hun handelen met behulp van de Website en/of de Dienst ontstaat.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid Website

CV-KI.ONLINE staat er niet voor in dat de Website, Producten c.q. Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. CV-KI.ONLINE streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat CV-KI.ONLINE niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. CV-KI.ONLINE is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. CV-KI.ONLINE is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 7 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door CV-KI.ONLINE of er door andere omstandigheden buiten de macht van CV-KI.ONLINE enige vertraging ontstaat, heeft CV-KI.ONLINE recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient CV-KI.ONLINE schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Klant kan na betaling van de Producten c.q. Diensten uit verschillende templates kiezen, waarna de gekozen template automatisch wordt gegenereerd. De digitale Producten vervolgens gedownload worden en opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager van de Klant

 

Artikel 8 – Prijzen en Betaling

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

3. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. Klant dient betaling ineens te voldoen door middel van een betaling via Mollie. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van CV-KI.ONLINE een andere betalingstermijn overeenkomen.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van CV-KI.ONLINE op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 – Garantie

CV-KI.ONLINE staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

1. CV-KI.ONLINE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is CV-KI.ONLINE bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met CV-KI.ONLINE gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is CV-KI.ONLINE bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van CV-KI.ONLINE op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer CV-KI.ONLINE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. CV-KI.ONLINE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door CV-KI.ONLINE leidt tot aansprakelijkheid van CV-KI.ONLINE jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door CV-KI.ONLINE in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.

2. CV-KI.ONLINE is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. CV-KI.ONLINE is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. CV-KI.ONLINE levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. CV-KI.ONLINE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. CV-KI.ONLINE is nimmer aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten in de geleverde Producten.

6. CV-KI.ONLINE is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

7. CV-KI.ONLINE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit enig ongeoorloofd gebruik van de Website en/of Dienst door derden, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

8. CV-KI.ONLINE staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens CV-KI.ONLINE verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van CV-KI.ONLINE vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij CV-KI.ONLINE binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 12 – Overmacht

1. CV-KI.ONLINE is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van CV-KI.ONLINE, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan CV-KI.ONLINE zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van CV-KI.ONLINE en (XI) overige situaties die naar het oordeel van CV-KI.ONLINE buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. CV-KI.ONLINE heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CV-KI.ONLINE haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver CV-KI.ONLINE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CV-KI.ONLINE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 13 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd aan Klant.

 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CV-KI.ONLINE berusten uitsluitend bij CV-KI.ONLINE en worden niet overgedragen aan Klant.

2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CV-KI.ONLINE rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CV-KI.ONLINE. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door CV-KI.ONLINE geleverde zaken, dient CV-KI.ONLINE expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van CV-KI.ONLINE rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. De geleverde toegangscode waarmee Klant toegang krijgt tot zijn documenten is persoonsgebonden en mag nimmer gedeeld worden. Indien dit wel wordt gedaan wordt dit aangemerkt als het vermenigvuldigen en delen met derden, en wordt hiermee dus een inbreuk gedaan op de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van CV-KI.ONLINE

5. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van CV-KI.ONLINE, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van CV-KI.ONLINE om schade te vorderen.

 

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. CV-KI.ONLINE gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal CV-KI.ONLINE de betrokkene hierover informeren.

2. Indien CV-KI.ONLINE op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 – Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten c.q. Diensten van CV-KI.ONLINE en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@CV-KI.ONLINE met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil CV-KI.ONLINE de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. CV-KI.ONLINE zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen CV-KI.ONLINE en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. CV-KI.ONLINE heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen CV-KI.ONLINE en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag (locatie Den Haag) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Wateringen, 6 augustus 2021

 

 

Regulamin CV-KI.ONLINE

J. Juras działający pod nazwą CV-KI.ONLINE (dalej: CV-KI.ONLINE) jest zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 75271419 i znajduje się pod adresem Korte Spruit 10 (2291LE) w Wateringen.

Artykuł 1 – Definicje

1. W niniejszych ogólnych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej:

2. Oferta: Każda pisemna oferta dla Klienta dotycząca dostarczenia Produktów przez CV-KI.ONLINE, z którą niniejsze warunki są nierozerwalnie związane.

3. Firma: osoba fizyczna lub prawna, która działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.

4. Konsument: Osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej.

5. Klient: Firma lub Konsument, który zawiera z CV-KI.ONLINE Umowę na odległość.

6. Umowa: Umowa kupna na odległość obejmująca sprzedaż i dostawę Produktów zakupionych przez Klienta od CV-KI.ONLINE.

7. Usługa cyfrowa lub produkt: Produkty lub usługi oferowane przez CV-KI.ONLINE są cyfrowymi życiorysami. Klient może generować, edytować, eksportować i pobierać CV za opłatą.

8. CV-KI.ONLINE: Dostawca Produktów lub Usług dla Klienta, dalej: CV-KI.ONLINE.

9. Strona internetowa: Strona internetowa, z której korzysta CV-KI.ONLINE to: https://cv-ki.online/

Artykuł 2 – Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej Oferty CV-KI.ONLINE i każdej Umowy pomiędzy CV-KI.ONLINE a Klientem oraz do każdego Produktu oferowanego przez CV-KI.ONLINE.

2. Przed zawarciem Umowy (na odległość) Klient otrzyma niniejsze ogólne warunki. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, CV-KI.ONLINE wskaże Klientowi, w jaki sposób Klient może zapoznać się z ogólnymi warunkami, które w każdym przypadku są publikowane na stronie internetowej CV-KI.ONLINE, aby Klient mógł łatwo przechowywać te ogólne warunki i warunki na trwałym nośniku danych.

3. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odstąpienie od niniejszych ogólnych warunków, jeśli zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie z CV-KI.ONLINE.

4. Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do dodatkowych, zmienionych i uzupełniających umów z Klientem. Wszelkie ogólne i/lub warunki zakupu Klienta są wyraźnie odrzucane.

5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest częściowo lub w całości nieważne lub nieważne, pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostają w mocy, a nieważne/nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem o takim samym znaczeniu, jak pierwotny przepis.

6. Niepewności co do treści, wyjaśnień lub sytuacji, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, należy oceniać i wyjaśniać w duchu niniejszych ogólnych warunków.

7. Jeżeli w niniejszych ogólnych warunkach jest mowa o nim/nią, należy przez to rozumieć również odniesienie do niego/jego, o ile ma to zastosowanie.

Artykuł 3 – Oferta

1. Wszystkie oferty składane przez CV-KI.ONLINE są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Jeśli Oferta jest ograniczona lub ważna w określonych warunkach, zostanie to wyraźnie określone w ofercie. Oferta istnieje tylko wtedy, gdy została sporządzona na piśmie.

2. Oferta złożona przez CV-KI.ONLINE jest niezobowiązująca. CV-KI.ONLINE jest związany Ofertą tylko dlatego, że Klient zapłacił już należną kwotę. Niemniej jednak CV-KI.ONLINE ma prawo odmówić zawarcia Umowy z potencjalnym Klientem z uzasadnionego powodu dla CV-KI.ONLINE.

3. Oferta zawiera dokładny opis oferowanego Produktu wraz z powiązanymi cenami. Opis jest uszczegółowiony w taki sposób, aby Klient był w stanie dokonać właściwej oceny Oferty. Oczywiste błędy lub błędy w Ofercie nie mogą wiązać CV-KI.ONLINE. Wszelkie zdjęcia i dane szczegółowe w Ofercie są jedynie wskazówką i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania lub rozwiązania Umowy (na odległość). CV-KI.ONLINE nie może zagwarantować, że kolory na obrazie dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom Produktu.

4. Terminy i warunki dostawy podane w Ofercie CV-KI.ONLINE mają charakter orientacyjny i nie uprawniają Klienta do rozwiązania lub odszkodowania w przypadku ich przekroczenia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

5. Złożona wycena nie zobowiązuje CV-KI.ONLINE do dostarczenia części towarów objętych ofertą lub Ofertą za część podanej ceny.

6. Jeśli i o ile jest oferta, nie dotyczy to automatycznie zamówień powtarzających się. Oferty są ważne tylko do wyczerpania zapasów i na zasadzie wyczerpania.

Artykuł 4 – Zawarcie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Klienta Oferty od CV-KI.ONLINE przez właściwe Produkt płatny.

2. Oferta może zostać złożona przez CV-KI.ONLINE za pośrednictwem Serwisu.

3. Jeżeli Klient przyjął Ofertę poprzez zawarcie Umowy z CV-KI.ONLINE, CV-KI.ONLINE potwierdzi Umowę z Klientem w formie pisemnej, co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Jeżeli akceptacja (w drobnych punktach) odbiega od Oferty, CV-KI.ONLINE nie jest nią związana.

5. CV-KI.ONLINE nie jest związany Ofertą, jeśli Klient mógł racjonalnie oczekiwać lub powinien był zrozumieć lub powinien był zrozumieć, że Oferta zawiera oczywisty błąd lub błąd. Klient nie może wywodzić żadnych praw z tego błędu lub błędu.

6. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Klienta będącego Spółką. W przypadku Klienta będącego Konsumentem prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone przy zakupie CV, jeżeli Klient będący Konsumentem wyraźnie z tego zrezygnuje.

Artykuł 5 – Wykonanie Umowy

1. CV-KI.ONLINE wykona Umowę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.

2. Jeżeli i o ile jest to wymagane do prawidłowego wykonania Umowy, CV-KI.ONLINE ma prawo zlecić wykonanie pewnych czynności osobom trzecim według własnego uznania.

3. Klient zapewnia, że ​​wszystkie informacje, które CV-KI.ONLINE wskazuje jako niezbędne lub które Klient powinien racjonalnie rozumieć jako niezbędne do wykonania Umowy, są dostarczane CV-KI.ONLINE w odpowiednim czasie. Jeżeli informacje wymagane do wykonania Umowy nie zostaną przekazane CV-KI.ONLINE w terminie, CV-KI.ONLINE ma prawo wstrzymać wykonanie Umowy.

4. W wykonaniu Umowy CV-KI.ONLINE nie jest zobowiązany do wykonywania poleceń Klienta w przypadku zmiany treści lub zakresu Umowy. W przypadku, gdy polecenie spowoduje dodatkowe prace dla CV-KI.ONLINE, Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zwrotu dodatkowych kosztów.

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy CV-KI.ONLINE może zażądać od Klienta zabezpieczenia lub pełnej zapłaty z góry.

6. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które powstały, ponieważ CV-KI.ONLINE polegał na nieprawidłowych i/lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez Klienta, chyba że ta nieścisłość lub niekompletność była znana CV-KI.ONLINE.

7. Klient zwalnia CV-KI.ONLINE z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosły szkodę w związku z wykonaniem Umowy i które są zawinione przez Klienta.

8. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez osoby trzecie w wyniku korzystania przez Klienta z Usługi. Dlatego CV-KI.ONLINE nie gwarantuje sukcesu.

9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszelkie czynności, które wykonuje za pomocą Serwisu i/lub Usługi. Klient zwalnia CV-KI.ONLINE z wszelkich roszczeń wynikających z jego działań z wykorzystaniem Serwisu i/lub Usługi.

Artykuł 6 – Dostępność strony internetowej

CV-KI.ONLINE nie gwarantuje, że Witryna, Produkty lub Usługi zawsze będą spełniać oczekiwania podniesione z góry. CV-KI.ONLINE dokłada wszelkich starań, aby oferować Klientowi Witrynę i dostęp do Witryny, w miarę możliwości, bez przerw, ale CV-KI.ONLINE nie gwarantuje pełnej dostępności Witryny przez cały czas. CV-KI.ONLINE jest uprawniona, jeżeli i w zakresie, w jakim jego zdaniem istnieje zagrożenie dla bezbłędnego funkcjonowania Serwisu oraz do zawieszenia korzystania z Serwisu. CV-KI.ONLINE jest ponadto uprawniona do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za uzasadnione w celu zagwarantowania skutecznego funkcjonowania Witryny.

Artykuł 7 – Dostawa

1. Jeżeli rozpoczęcie, przebieg lub realizacja Umowy opóźnia się, na przykład, ponieważ Klient nie dostarczył wszystkich wymaganych informacji lub nie dostarczył ich w terminie, nie zapewnia wystarczającej współpracy, (zaliczka) nie została otrzymane na czas przez CV-KI.ONLINE lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą CV-KI.ONLINE, jeśli wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, CV-KI.ONLINE ma prawo do rozsądnego przedłużenia (zakończenia) terminu. Wszystkie uzgodnione terminy dostaw nigdy nie są ścisłymi terminami. Klient musi przekazać CV-KI.ONLINE pisemne zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania i zapewnić mu rozsądny termin, aby nadal móc dostarczyć. Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie z tytułu opóźnienia.

2. Po opłaceniu Produktów lub Usług Klient może wybierać spośród różnych szablonów, po czym wybrany szablon jest generowany automatycznie. Produkty cyfrowe są następnie pobierane i przechowywane na trwałym nośniku danych Klienta

Artykuł 8 – Ceny i płatność

1. W okresie obowiązywania Oferty ceny oferowanych Produktów nie ulegną podwyższeniu, o ile nie nastąpią zmiany stawek VAT.

2. Płatności najlepiej dokonać z góry w walucie, w której wystawiono fakturę, we wskazany sposób.

3. Klient nie może dochodzić żadnych praw ani oczekiwań z wystawionego z góry budżetu, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej.

4. Klient musi zapłacić w całości za pomocą płatności za pośrednictwem Mollie. Strony mogą uzgodnić inny termin płatności tylko za wyraźną i pisemną zgodą CV-KI.ONLINE.

5. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności Klienta roszczenia CV-KI.ONLINE wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne.

Artykuł 9 – Gwarancja

CV-KI.ONLINE gwarantuje, że Produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, użytecznością i/lub niezawodnością oraz przepisami/regulacjami prawnymi w momencie zawarcia Umowy.

Artykuł 10 – Zawieszenie i rozwiązanie

1. CV-KI.ONLINE jest upoważniony do zawieszenia wykonania zobowiązań lub rozwiązania Umowy, jeżeli Klient nie wypełni lub nie wypełni w pełni zobowiązań (płatniczych) wynikających z Umowy.

2. Ponadto CV-KI.ONLINE jest upoważniony do rozwiązania istniejącej Umowy między nim a Klientem, o ile nie została ona jeszcze wykonana, bez interwencji sądowej, jeżeli Klient nie wywiąże się terminowo lub prawidłowo ze zobowiązań, które ma z jakiejkolwiek umowy z CV-KI.ONLINE zawartą Umowę.

3. Ponadto CV-KI.ONLINE jest upoważniony do rozwiązania Umowy bez wcześniejszego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, jeżeli zaistnieją okoliczności tego rodzaju, że wykonanie Umowy jest niemożliwe lub nie może być już wymagane zgodnie ze standardami racjonalności i uczciwość lub jeśli zaistnieją inne okoliczności, które są tego rodzaju, że nie można racjonalnie oczekiwać niezmienionego utrzymania Umowy.

4. W przypadku rozwiązania Umowy roszczenia CV-KI.ONLINE wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne. Gdy CV-KI.ONLINE zawiesza wypełnianie swoich zobowiązań, zachowuje swoje prawa wynikające z prawa i Umowy.

5. CV-KI.ONLINE zawsze zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

Artykuł 11 – Ograniczenie odpowiedzialności

1. Jeżeli wykonanie Umowy przez CV-KI.ONLINE prowadzi do powstania odpowiedzialności CV-KI.ONLINE wobec Klienta lub osób trzecich, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kosztów naliczonych przez CV-KI.ONLINE w związku z Umową, chyba że szkoda została spowodowana przez umyślne lub rażące zaniedbanie.

2. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, szkody pośrednie, utratę zysków i/lub poniesione straty, utracone oszczędności i szkody w wyniku użytkowania dostarczonych Produktów. Konsumenta podlega ograniczeniu zgodnie z art. 7:24 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.

3. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności i/lub nie jest zobowiązany do naprawy szkód spowodowanych użytkowaniem Produktu. CV-KI.ONLINE zapewnia ścisłe instrukcje konserwacji i użytkowania, których musi przestrzegać Klient. Wszelkie uszkodzenia Produktów w wyniku noszenia i użytkowania są wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności (w tym ślady użytkowania, uszkodzenia wynikające z użytkowania, uszkodzenia spowodowane upadkiem, uszkodzenia od światła i wody, kradzież, utrata itp.).

4. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które są lub mogą być wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania w wyniku (niepełnych i/lub nieprawidłowych) informacji na stronie (stronach) lub stronach, do których prowadzą linki.

5. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (drukowe) w dostarczanych Produktach.

6. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub niedostępność serwisu z jakiegokolwiek powodu.

7. CV-KI.ONLINE wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Serwisu i/lub Usługi przez osoby trzecie, o ile jest to dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące prawo.

8. CV-KI.ONLINE nie gwarantuje poprawnego i kompletnego przekazania treści i wiadomości e-mail wysyłanych przez/w imieniu CV-KI.ONLINE, ani terminowego ich otrzymania.

9. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu uchybień ze strony CV-KI.ONLINE przedawniają się, jeżeli nie zostaną zgłoszone CV-KI.ONLINE na piśmie i z uzasadnieniem w ciągu jednego roku od dnia, w którym Klient dowiedział się lub mógł mieć świadomość faktów na na których opiera swoje roszczenia. Wszelkie roszczenia Klienta wygasają w każdym przypadku po upływie roku od rozwiązania Umowy.

Artykuł 12 – Siła wyższa

1. CV-KI.ONLINE nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku działania siły wyższej nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających Umowy, ani nie może być zobowiązana do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli przeszkodzi mu w tym okoliczność niezawiniona z jej winy ani na mocy prawa, aktu prawnego lub ogólnie przyjętych poglądów w jego imieniu .

2. Siła wyższa jest w każdym przypadku rozumiana jako oznaczająca, ale nie ograniczająca się do tego, co jest rozumiane w prawie i orzecznictwie, (I) siłę wyższą dostawców CV-KI.ONLINE, (II) niewypełnienie zobowiązań dostawców, którzy są Klient został przepisany lub polecony CV-KI.ONLINE, (III) wadliwość towarów, sprzętu, oprogramowania lub materiałów stron trzecich, (IV) środki rządowe, (V) awaria prądu, (VI) awaria Internetu, sieci danych i obiekty telekomunikacyjne (np. przez: cyberprzestępczość i hakowanie), (VII) klęski żywiołowe, (VIII) wojny i ataki terrorystyczne, (IX) ogólne problemy transportowe, (X) strajki w firmie CV-KI.ONLINE oraz (XI) inne sytuacje które w opinii CV-KI.ONLINE znajdują się w jej strefie wpływów, które czasowo lub na stałe uniemożliwiają wypełnienie jej zobowiązań.

3. CV-KI.ONLINE ma prawo powołać się na siłę wyższą, jeśli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) spełnienie ma miejsce po tym, jak CV-KI.ONLINE powinien był wypełnić swoje zobowiązanie.

4. W okresie trwania siły wyższej strony mogą zawiesić zobowiązania wynikające z Umowy. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy, bez obowiązku zapłaty drugiej stronie odszkodowania.

5. O ile CV-KI.ONLINE częściowo wypełniło swoje zobowiązania wynikające z Umowy w momencie wystąpienia siły wyższej lub będzie w stanie je spełnić, a część wypełniona lub do wykonania ma niezależną wartość, CV-KI.ONLINE jest uprawniona zafakturować część już zrealizowaną lub część do zrealizowania oddzielnie. Klient jest zobowiązany do zapłaty tej faktury tak, jakby była to odrębna Umowa.

Artykuł 13 – Przeniesienie ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów będących przedmiotem Umowy przechodzi na Klienta, jeżeli Produkty zostały dostarczone pod kontrolę Klienta. Dzieje się tak w przypadku, gdy Produkty zostały dostarczone do Klienta.

Artykuł 14 – Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie CV-KI.ONLINE należą wyłącznie do CV-KI.ONLINE i nie są przenoszone na Klienta.

2. Klientowi zabrania się publikowania i/lub powielania, zmieniania lub udostępniania osobom trzecim wszelkich dokumentów objętych prawami własności intelektualnej i prawami autorskimi CV-KI.ONLINE bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody CV-KI.ONLINE. Jeżeli Klient chce dokonać zmian w towarach dostarczanych przez CV-KI.ONLINE, CV-KI.ONLINE musi wyraźnie wyrazić zgodę na zamierzone zmiany.

3. Klientowi zabrania się korzystania z Produktów, do których prawa własności intelektualnej CV-KI.ONLINE przysługują w sposób inny niż uzgodniony w Umowie.

4. Podany kod dostępu, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do swoich dokumentów, jest osobisty i nie może być nigdy udostępniany. Jeśli tak się stanie, uważa się to za zwielokrotnienie i udostępnienie osobom trzecim, a tym samym naruszenie praw własności intelektualnej i praw autorskich CV-KI.ONLINE

5. Każde naruszenie przez Klienta praw własności intelektualnej (i praw autorskich) CV-KI.ONLINE jest karane jednorazową grzywną w wysokości € 10 000 oraz grzywną w wysokości € 500 za każdy dzień trwania naruszenia. Ta klauzula dotycząca kar nie ma wpływu na zdolność CV-KI.ONLINE do dochodzenia odszkodowania.

Artykuł 15 – Prywatność, przetwarzanie danych i bezpieczeństwo

1. CV-KI.ONLINE ostrożnie obchodzi się z danymi (osobowymi) Klienta i odwiedzających strony internetowe. Na żądanie CV-KI.ONLINE poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą.

2. Jeśli CV-KI.ONLINE jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa informacji na podstawie Umowy, bezpieczeństwo to będzie spełniać uzgodnione specyfikacje i poziom bezpieczeństwa, który, biorąc pod uwagę stan techniki, wrażliwość danych i związane z nimi koszty., nie jest nierozsądne.

Artykuł 16 – Skargi

1. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z Produktów lub Usług CV-KI.ONLINE i/lub ma reklamacje dotyczące (wykonania) Umowy, Klient jest zobowiązany zgłosić te reklamacje tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych po wystąpieniu istotnej przyczyny, która doprowadziła do złożenia reklamacji. Reklamacje można zgłaszać na adres info@cv-ki.online z tematem „Reklamacja”.

2. Reklamacja musi być dostatecznie uzasadniona i/lub wyjaśniona przez Klienta, aby CV-KI.ONLINE było w stanie rozpatrzyć reklamację.

3. CV-KI.ONLINE ustosunkuje się merytorycznie do reklamacji najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

4. Strony będą starały się wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Artykuł 17 – Prawo właściwe

1. Prawo holenderskie ma zastosowanie do każdej Umowy pomiędzy CV-KI.ONLINE a Klientem. Wyraźnie wyklucza się zastosowanie wiedeńskiej konwencji sprzedaży (CISG).

2. W przypadku wyjaśnienia treści i treści niniejszych ogólnych warunków, decydujące znaczenie ma zawsze ich tekst w języku holenderskim. CV-KI.ONLINE ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków.

3. Wszelkie spory wynikające lub wynikające z Umowy pomiędzy CV-KI.ONLINE a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd Sądu Rejonowego w Hadze (miejsce w Hadze), chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujące prowadzą do jurysdykcji innego sądu.

Wateringen, 6 sierpnia 2021 r.